Investeringsstöd för solceller

Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Stödnivån från och med maj 2019 är 20 procent till samtliga sökanden såväl företag, föreningar och privatpersoner. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Budgeten för investeringsstödet är 736 miljoner för 2019 och 835 miljoner för 2020. Regeringen har dessutom aviserat en ökning för 2019 med ytterligare 500 miljoner som beslutas i höständringsbudgeten i mitten av december.

För att få en bild av väntetiden kan nämnas att den utbetalning som Energimyndigheten fördelade till Länsstyrelserna i september 2019 beräknas täcka ansökningar inskickade tom 31 december 2018, dvs ca 9 månaders väntetid. Om de tillkommande 500 miljonerna beslutas så som aviserat täcker de samtliga inkomna ansökningar tom 30 juni 2019, vilket då innebär 6-12 månaders väntetid

Läs mer om investeringsstödet här: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/sa-har-ansoker-du-om-investeringsstod/